Share this Job
Apply now »

Supervisor/ Engineering Lead Process

Job Number:  48458
Group:  Magna Electronics
Division:  Magna Electronics Slovakia
Job Type:  Permanent/Regular
Location: 

KECHNEC, SK

Magna

 

Job Number: 48458 
Group: Magna Electronics  
Division: Magna Electronics Slovakia 
Job Type: Permanent/Regular 
Location: KECHNEC 

 

Group Description

Magna’s ADAS technologies are shaping an autonomous future and improving lives.

Full autonomy is coming. But to create the technology which will bring it into view, you need the desire and ability to adapt complete ADAS systems or modular solutions to any vehicle, for any mobility need.

Magna’s electronics solutions connect OEMs to their customers with features that improve their lives. It’s our expertise across the entire vehicle, key strategic partnerships and culture of innovation that allow us to make our industry-leading technologies road-ready. And it is how we’ll continue to build a safer, smarter and more connected mobility experience for all people.

 

Zodpovednosti

 • Vedenie zvereného inžinierskeho tímu, čo zahrňa:
 1. Plánovanie a zadávanie úloh pracovníkom, ich kontrola. Sledovanie a konzultácia pracovných výsledkov. Starostlivosť o zamestnancov a celý pracovný tím rozvoj a kouching. Podpora rozvoja kompetencií a zručností tímu pomocou IDEP rozvojových plánov.  Plánovanie a organizovanie pracovnej zmeny.

2. Zabezpečenie včasného informovania zamestnancov o firemných oznamoch, rozhodnutiach a pod..

3. Hodnotenie pracovného výkonu a vedenie osobných hodnotiacich pohovorov.

4. Dohliadanie na dodržiavanie pracovnej disciplíny a dodržiavanie pracovných postupov na zverenej časti prevádzky. V prípade porušení komunikovať s nadriadeným následný postup. Za účasti pracovníka z oddelenia ľudských zdrojov vedenie formálnych disciplinárnych pohovorov.

5. Zabezpečiť účasť členov svojich tímov na lekárskych prehliadkach, najmä ich informovať o povinnosti absolvovať lekársku prehliadku a o termíne zdravotnej prehliadky.

             6. Plánovanie a definovanie tréningových potrieb a školení pre zamestnancov. Povinnosť zabezpečiť účasť členov svojich tímov na všetkých tréningových aktivitách, seminároch a školeniach, najmä ich informovať o povinnosti zúčastniť sa tréningovej aktivity, semináru                   či školenia  a o termíne konania.

 

 • Spolupráca na príprave na zákazníckych auditoch resp. certifikačných auditoch. Vedenie pri príprave a počas zákazníckych auditoch resp. certifikačných auditov.
 • Spolupráca pri výbere dodávateľov, technológií a ich technické zdvôvodnenia.Vedenie a uvoľňovanie požiadaviek pre nákup strojov     
 • Vedenie a odovzdávanie podkladov pre Feasibility proces za oddelenie nových projektov Plánovanie a koordinácia nových výrobných programov

  

Požiadavky / Kvalifikácia

 • Univerzitné vzdelanie technického smeru (inžinierske)
 • 3-ročná prax v odbore
 • Anglický jazyk - aktívne (ústna a písomná forma)
 • Základné nástroje kvality (SPC, FMEA, 8D, PPAP)
 • Analytické schopnosti
 • Prezentačné a komunikačné zručnosti
 • Základy manažérstva kvality

08--Engineering F--Permanent/Regular 

Apply now »