Apply now »

Supervisor/ Engineering Lead SMT

Job Number:  48380
Group:  Magna Electronics
Division:  Magna Electronics Slovakia
Job Type:  Permanent/Regular
Location: 

Kechnec, SK

Work Style: 

Magna

 

Job Number: 48380 
Group: Magna Electronics  
Division: Magna Electronics Slovakia 
Job Type: Permanent/Regular 
Location: KECHNEC 

 

Group Description

Magna’s ADAS technologies are shaping an autonomous future and improving lives.

Full autonomy is coming. But to create the technology which will bring it into view, you need the desire and ability to adapt complete ADAS systems or modular solutions to any vehicle, for any mobility need.

Magna’s electronics solutions connect OEMs to their customers with features that improve their lives. It’s our expertise across the entire vehicle, key strategic partnerships and culture of innovation that allow us to make our industry-leading technologies road-ready. And it is how we’ll continue to build a safer, smarter and more connected mobility experience for all people.

 

Zodpovednosti

  • Vedenie v oblasti zabezpečovania SMT výrobných zariadení, ich inštalácie a procesu spustenia výroby
  • Prijímanie rozhodnutí pri riešení technických problémov a podpora výroby
  • Vedenie zvereného inžinierskeho tímu, čo zahrňa:
  1. Plánovanie a zadávanie úloh pracovníkom, ich kontrola. Sledovanie a konzultácia pracovných výsledkov. Starostlivosť o zamestnancov a celý pracovný tím rozvoj a kouching. Podpora rozvoja kompetencií a zručností tímu pomocou IDEP rozvojových plánov.  Plánovanie a organizovanie pracovnej zmeny.

2. Zabezpečenie včasného informovania zamestnancov o firemných oznamoch, rozhodnutiach a pod..

3. Hodnotenie pracovného výkonu a vedenie osobných hodnotiacich pohovorov.

4. Dohliadanie na dodržiavanie pracovnej disciplíny a dodržiavanie pracovných postupov na zverenej časti prevádzky. V prípade porušení komunikovať s nadriadeným následný postup. Za účasti pracovníka z oddelenia ľudských zdrojov vedenie formálnych disciplinárnych pohovorov.

5. Zabezpečiť účasť členov svojich tímov na lekárskych prehliadkach, najmä ich informovať o povinnosti absolvovať lekársku prehliadku a o termíne zdravotnej prehliadky.

6. Plánovanie a definovanie tréningových potrieb a školení pre zamestnancov. Povinnosť zabezpečiť účasť členov svojich tímov na všetkých tréningových aktivitách, seminároch a školeniach, najmä ich informovať o povinnosti zúčastniť sa tréningovej aktivity, semináru či školenia  a o termíne konania.

 

Požiadavky / Kvalifikácia

Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v oblasti elektrotechniky resp. iného technického smeru.                     

Anglický jazyk - aktívne. (ústna a písomná forma)

Skúsenosti v oblasti vedenia timu

Základy práce s AutoCADom, príp. s ProEngineer.

Vedomosti o výrobných postupoch a technologických procesoch.

Vedomosti o nástrojoch kvality. (SPC, FMEA, 8D, PPAP)

Vedomosti o systémoch manažmentu kvality

3 ročné skúsenosti v oblasti výrobných procesov.

08--Engineering F--Permanent/Regular 

Apply now »